?

Log in

No account? Create an account
Nu heeft het allemaal wel lang genoeg geduurd. Dit LiveJournal zal ik… - het leven van een gezonde hollandse meid! [entries|archive|friends|userinfo]
Vredelieveke

[ website | Moderne Kledingwinkel ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 12th, 2005|06:26 pm]
Vredelieveke
Nu heeft het allemaal wel lang genoeg geduurd. Dit LiveJournal zal ik niet meer updaten. Als jullie met mij in contact willen blijven is het raadzaam om me toe te voegen aan mijn 'normale' LJ: basje :)
linkReply

Comments:
From: henruh
2005-07-13 10:40 pm (UTC)
would you guys mind translating everything for me, i don't have a clue what's going on.
(Reply) (Thread)
From: x_ikookvanjou
2005-08-17 11:07 am (UTC)
This lj is from a faker :] You can ban her/him!
(Reply) (Parent) (Thread)