?

Log in

No account? Create an account
Nu heeft het allemaal wel lang genoeg geduurd. Dit LiveJournal zal ik… - het leven van een gezonde hollandse meid! [entries|archive|friends|userinfo]
Vredelieveke

[ website | Moderne Kledingwinkel ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 12th, 2005|06:26 pm]
Vredelieveke
Nu heeft het allemaal wel lang genoeg geduurd. Dit LiveJournal zal ik niet meer updaten. Als jullie met mij in contact willen blijven is het raadzaam om me toe te voegen aan mijn 'normale' LJ: basje :)
linkReply

Comments:
[User Picture]From: twistedstar__
2005-07-12 08:44 pm (UTC)
Waar slaat dit nou weer op.
Dat jij een of ander groot probleem hebt heeft nu iedereen wel door.
En dat je liever iemand anders bent ook, maar dit slaat werkelijk alles.

Ga iets nuttigs doen ofzo.
(Reply) (Thread)