?

Log in

No account? Create an account
:D - het leven van een gezonde hollandse meid! [entries|archive|friends|userinfo]
Vredelieveke

[ website | Moderne Kledingwinkel ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

:D [Apr. 1st, 2005|12:36 am]
Vredelieveke
Go to images.google.com.
Type in your answers to the following questions and post the first postable image result for each (although this may depend on your definition of what is postable.)

1.Place you grew up

2.place you live now

3.favourite cartoon

4.favourite food

5.favourite drink

6.favourite song

7.favourite smell

8.favourite shoes
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dolle_harold
2005-04-01 01:48 pm (UTC)
Heb jij ook de aangepaste versie? Vredelieveke heeft namelijk nogal klompvoeten, maar dat vind ik juist wel aantrekkelijk :$
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: miss_etam
2005-04-01 02:03 pm (UTC)
Ik denk het niet lieve schat, de Vinkevener Schoenmaker heeft de aanpassingen verricht :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: malafide
2005-04-01 04:04 pm (UTC)
Niet speciaal aangepast, mits je mijn op maat gemaakte steunzolen een aanpassing wilt noemen..Ik heb namelijk platvoeten.
(Reply) (Parent) (Thread)