?

Log in

No account? Create an account
:D - het leven van een gezonde hollandse meid! [entries|archive|friends|userinfo]
Vredelieveke

[ website | Moderne Kledingwinkel ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

:D [Apr. 1st, 2005|12:36 am]
Vredelieveke
Go to images.google.com.
Type in your answers to the following questions and post the first postable image result for each (although this may depend on your definition of what is postable.)

1.Place you grew up

2.place you live now

3.favourite cartoon

4.favourite food

5.favourite drink

6.favourite song

7.favourite smell

8.favourite shoes
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dolle_harold
2005-04-01 06:51 am (UTC)
Ik zou ook binnenkort graag een keertje bij je op bezoek komen in Vinkeveen, hopelijk kan je je mam ervan overtuigen dat ik helemaal niet zo onstuimig ben, maar eigenlijk een hele brave borst!! :D:DD *love you forever hihi*
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: miss_etam
2005-04-01 02:00 pm (UTC)
Ik ga snel MSN weer downloaden, het mag weer :D :D :D
Mijn mams is erg vrolijk door het mooie lenteweer, ik denk dat je binnenkort wel langs mag komen :D
(Reply) (Parent) (Thread)