?

Log in

Nu heeft het allemaal wel lang genoeg geduurd. Dit LiveJournal zal ik… - het leven van een gezonde hollandse meid! [entries|archive|friends|userinfo]
Vredelieveke

[ website | Moderne Kledingwinkel ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 12th, 2005|06:26 pm]
Vredelieveke
Nu heeft het allemaal wel lang genoeg geduurd. Dit LiveJournal zal ik niet meer updaten. Als jullie met mij in contact willen blijven is het raadzaam om me toe te voegen aan mijn 'normale' LJ: basje :)
linkReply

Comments:
[User Picture]From: miss_etam
2005-07-12 07:19 pm (UTC)
Jij bent zeker zo'n fantasy figuur die gelooft dat de undead kunnen typen. Ik kan je verzekeren dat dit niet het geval is :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: cereous
2005-09-17 04:49 pm (UTC)
HAHAHAHAAHAHAHAAHAHAHAHA
(Reply) (Parent) (Thread)