?

Log in

:D - het leven van een gezonde hollandse meid! [entries|archive|friends|userinfo]
Vredelieveke

[ website | Moderne Kledingwinkel ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

:D [Apr. 1st, 2005|12:36 am]
Vredelieveke
Go to images.google.com.
Type in your answers to the following questions and post the first postable image result for each (although this may depend on your definition of what is postable.)

1.Place you grew up

2.place you live now

3.favourite cartoon

4.favourite food

5.favourite drink

6.favourite song

7.favourite smell

8.favourite shoes
linkReply

Comments:
[User Picture]From: __gwendolyn
2005-04-02 03:49 pm (UTC)
Verwijder mij even uit je vriendenlijst wil je?
Ik add jou ook niet zomaar, ik hoef je niet in mijn lijst.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: miss_etam
2005-04-02 09:42 pm (UTC)
Ik geef je een nachtje om er nog even over na te denken :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: marjolijntje
2005-04-03 10:29 am (UTC)
ze gooit je er toch niet uit ;)
heeft geen zin om erover door te gaan..
(Reply) (Parent) (Thread)