?

Log in

:D - het leven van een gezonde hollandse meid! [entries|archive|friends|userinfo]
Vredelieveke

[ website | Moderne Kledingwinkel ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

:D [Apr. 1st, 2005|12:36 am]
Vredelieveke
Go to images.google.com.
Type in your answers to the following questions and post the first postable image result for each (although this may depend on your definition of what is postable.)

1.Place you grew up

2.place you live now

3.favourite cartoon

4.favourite food

5.favourite drink

6.favourite song

7.favourite smell

8.favourite shoes
linkReply

Comments:
[User Picture]From: konijntje
2005-04-01 07:16 pm (UTC)
Ik woon in Wilnis, da's vlak bij VinkeveeN :D
Heb lang in de thuiszorg gewerkt en toen kwam ik ook vaak in Vinkeveen, dus ik ken daar best veel straten :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: miss_etam
2005-04-01 09:29 pm (UTC)
Wat grappig! Ik had vroeger een vriendinnetje in Wilnis, dus ik ben er in het verleden best veel geweest. Helaas zijn we elkaar wat uit het oog verloren. Je heet toch niet toevallig Jantien he? :D
(Reply) (Parent) (Thread)