?

Log in

:D - het leven van een gezonde hollandse meid! [entries|archive|friends|userinfo]
Vredelieveke

[ website | Moderne Kledingwinkel ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

:D [Apr. 1st, 2005|12:36 am]
Vredelieveke
Go to images.google.com.
Type in your answers to the following questions and post the first postable image result for each (although this may depend on your definition of what is postable.)

1.Place you grew up

2.place you live now

3.favourite cartoon

4.favourite food

5.favourite drink

6.favourite song

7.favourite smell

8.favourite shoes
linkReply

Comments:
From: postpapier
2005-04-01 03:38 pm (UTC)
is dat niet te alternatief, die punten onderaan je schoenen? :O
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: miss_etam
2005-04-01 09:28 pm (UTC)
Dat vind ik juist leuk, een beetje een scherp randje aan mijn degelijke stijl :)
(Reply) (Parent) (Thread)