?

Log in

:D - het leven van een gezonde hollandse meid! [entries|archive|friends|userinfo]
Vredelieveke

[ website | Moderne Kledingwinkel ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

:D [Apr. 1st, 2005|12:36 am]
Vredelieveke
Go to images.google.com.
Type in your answers to the following questions and post the first postable image result for each (although this may depend on your definition of what is postable.)

1.Place you grew up

2.place you live now

3.favourite cartoon

4.favourite food

5.favourite drink

6.favourite song

7.favourite smell

8.favourite shoes
linkReply

Comments:
[User Picture]From: miss_etam
2005-04-01 02:02 pm (UTC)
Wat grappig :D :D Ook van Bristol? Dat is mijn favoriete schoenenwinkel. Altijd een goede kwaliteit, en nog voorzichtig hip ook!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: malafide
2005-04-01 04:05 pm (UTC)
Bristol ja, goed betaalbaar ook. Dat moet wel in deze tijden waarin de Euro de baas is.
(Reply) (Parent) (Thread)